CD
國語
粵語
西洋
東洋韓文
爵士
古典
 
 
     CD PRODUCT LISTS
 
 
 
 
 
 
 
   
PREVIN: VIOLIN CONCERTO / 普烈文:小提琴協奏曲、伯恩斯坦:小夜曲
CD
   
類型:古典
發行日:2003/11/06
編號:4745002
出貨時間:2~7天
發行狀態:   
價 格:$408
庫存量:
 
數量:   
 
 
 
HAPPYGO兌換所需點數:1632
 
   
■ 商品特色
DISK 1    CD
 編號曲名
 1.  Previn
Concerto for Violin and Orchestra
   Anne-Sophie Previn
 
 2. Concerto for Violin and Orchestra
   Andre Previn / Boston Symphony Orchestra 10/1/2002
 
 3. Concerto for Violin and Orchestra 
 4.  Bernstein
Serenade after Plato’s 〞Symposium〞
 
 5. Serenade after Plato’s 〞Symposium〞 
 6. Serenade after Plato’s 〞Symposium〞
   Andre Previn / London Symphony Orchestra 7/1/2003
     相關推薦
     相關影音
3400
1000