CD
國語
粵語
西洋
東洋韓文
爵士
古典
 
 
     CD PRODUCT LISTS
   國語[273件] 顯示排序 :
 
  TERESA TENG /鄧麗君/ SHI BU LIANG LI / 誓不兩立          
類型:國語 發行日:1989/04/26

  TERESA TENG /鄧麗君/ TERESA TENG 15TH ANNIVERSARY / 鄧麗君十五週年
類型:國語 發行日:1988/05/13

  TERESA TENG /鄧麗君/ POETRY N' RNYMES / 淡淡幽情        
類型:國語 發行日:1988/05/13

 
3010
1000